جزئیات دیدار لاهور شیخ جنگی با نخست وزیر عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان – در ادامە دیدارها در بغداد و پس از رایزنی با رئیس دستگاە قضائی عراق، لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک پیشین اتحادیە میهنی بە دیدار نخست وزیر عراق رفت.

بە گزارش کردپرس بە نقل از رسانە های اقلیم کردستان؛ لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی ضمن اشارە بە دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در روز یکشنبە در بغداد، اعلام کرد؛ در این دیدار بر ضرورت کنترل گذرگاە های مرزی و هزینە کردن درآمدهای آن ها برای خدمت بە شهروندان تاکید شد.

وی، اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق و اقلیم کردستان را از محورهای اصلی دیدار با نخست وزیر عراق اعلام و اشارە کرد کە طرفین بر تمرکز تلاش ها برای حل و فصل مسائل و مشکلات و بحران ها بە ویژە حل مسئلە پرداخت حقوق ماهیانە حقوق بگیران اقلیم کردستان تاکید شد.

شیخ جنگی دربارە احکام دادگاە فدرال عراق در بارە نفت اقلیم کردستان، اعلام کرد؛ درخواست کردیم احکام عادلانە باشند و منافع شهروندان را مبنا قرار دهند.

رئیس مشترک پیشین اتحادیە میهنی، در پایان اعلام کرد: همچنین خواستار تلاش مشترک دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان برای حصول تفاهم از طریق دیالوگ واقعی با هدف حل مشکلات شدیم. زیرا در صورت اجرای تک طرفە احکام صادر شدە مشکلات پیچیدە تر خواهد شد و  مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی بیشتری بە وجود خواهد آمد.