دولت اقلیم کردستان از بازگشت آوارگان ایزدی به  منطقه جلوگیری می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – فهد حامد، سیاستمدار ایزدی، دولت اقلیم کردستان را به منع آوارگان ایزدی از بازگشت به شنگال و ابقایآن ها در اردوگاههای اقلیم متهم کرد.

به گزارش کردپرس، حامد در گفتگو با خبرگزاری « بغداد الیوم» گفت: دولت اقلیم کردستان از بازگشت آوارگان ایزدی به  منطقه شنگال به رغم آزادسازی این منطقه و دیگر مناطق از هشت سال تاکنون، جلوگیری می کند.

وی افزود: دولت اقلیم کردستان با هدف بهره برداری از آراء  ایزدی  ها در انتخابات پارلمانی و تبلیغات سیاسی  و همچنین استفاده از کمک های سازمان های بین المللی، همچنان از  خانواده های آواره ایزدی  در اردوگاههای اقلیم نگهداری می کند.