تاکتیک جدید حزب دمکرات در حوزە نفتی در مقابل اتحادیە میهنی و جنبش تغییر
سرویس عراق و اقلیم کردستان – حزب دمکرات بە دنبال آن است از طریق قانون، این مهم را تحقق بخشد کە در نشست شورای نفت و گاز، رای و نظر نخست وزیر، سخن و تصمیم نهایی باشد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از زمن پرس، روز دوشنبە هفتە جاری، پارلمان کردستان نشست دوم بررسی لایحە اصلاح اول قانون نفت و گاز اقلیم کردستان – عراق را برگزار می کند، بر اساس پیش نویس اصلاحی، عضو دیگری بە شورای نفت و گاز اضافە می شود کە وی امید صباح دبیر هیئت دولت است.

اعضات شورای نفت و گاز بە شرح زیر است:

- نخست وزیر اقلیم کردستان

- وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان

- معاون نخست وزیر اقلیم کردستان

- وزیر برنامەریزی اقلیم کردستان

- وزیر دارایی اقلیم کردستان

هم اکنون دو عضو شورای نفت و گاز از حزب دمکرات هستند و سە عضو دیگر هم از اتحادیە میهنی و جنبش تغییر، اما بە دلیل این کە حزب دمکرات در اکثریت نبودە، طی سە سال گذشتە شورای نفت و گاز هیچ نشستی نداشتە است. هم اکنون حزب دمکرات قصد دارد با اضافە کردن امید صباح شمار اعضای شورای نفت و گاز را بە شش نفر افزایش دهد و در متن اصلاحی آمدە است؛ در صورتی کە نظر اعضا دربارە موضوعات مطرح شدە و در رای گیری، مساوی بود (سە موافق و سە مخالف) رای نخست وزیر، مناقشە را نهایی خواهد کرد و از این طریق حزب دمکرات بە دنبال آن است بدون هیچ مشکلی در تمامی تصمیم گیری ها و با هدف بە کرسی نشاندن حرفشان در شورای نفت و گاز، نصف بە علاوە یک را تضمین کنند.

بر اساس این گزارش، نزد فراکسیون ها، این موضوع محل مناقشە است، اما اگر فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان بخواهد هر قانونی را تصویب کند با پشتیبانی ١١ کرسی اقلیت ها در پارلمان این مهم را تحقق می بخشد.