موضع اربیل در خصوص اقدام بغداد در قطع سهم بودجە اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان – جلسە هیات وزیران اقلیم کردستان، بە ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر و با حضور قباد طالبانی، معاون نخست وزیر برگزار و نسبت بە قطع سهم بودجە اقلیم موضع گیری و این اقدام بغداد غیرقانونی اعلام شد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از باس نیوز، در جلسە چهارشنبە ٨ تیر ماە ١٤٠١ هیات وزیران اقلیم کردستان، مسرور نخست وزیر بە موضوع تکرار حملات تروریستی اخیر پرداخت کە مردم و تاسیسات اقتصادی اقلیم کردستان را هدف قرار دادە است و بە وزارت خانەها و ارگانهای مربوطە دستور داد تا تدابیر لازم را برای حفاظت از موسسات اقلیم کردستان  کە منبع اصلی تامین مخارج اقلیم هستند را در پیش گیرند.

 وی افزود؛ برکسی پوشیدە نیست کە دولت فدرال بدون هیچ مستمک قانونی اقدام بە توقیف سهم اقلیم کردستان از بودجە کلی عراق کردە، بەطوریکە در طی ١٣ ماە گذشتە، صرفا  اقدام بە ارسال دویست میلییارد دینار کردە و با این کار تعهدات خود در قبال اقلیم کردستان را آشکارا نقض کردە است.

بارزانی تاکید کرد: ما خواستار حل اختلافات موجود از طریق گفتوگو هستیم  و بە هیچ عنوان تن بە هیچگونە راە حل غیرقانونی نمی دهیم.

هیات وزیران در ادامە بە همکاری و هماهنگی با رسانەهای اقلیم کردستان تاکید کرد و از رسانەها نیز خواست کە با وقایع و اخبار کوردستان بە صورت حرفەای برخورد کنند و از انتشار اخباری کە ترس و وحشت را در میان مردم ترویج  می کنند، اجتناب کنند.