در صورت عدم توافق کردها، چارچوب هماهنگی بە کاندید اتحادیە میهنی برای ریاست جمهوری عراق رای خواهد داد
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون عراق، تاکید کرد کە در صورت عدم توافق میان کردها بر سر کاندید ریاست جمهوری، چارچوب هماهنگی بە کاندید اتحادیە میهنی برای این منصب رای خواهد داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری کردی زبان شارپرس، محمد صهیود نمایندە چارچوب هماهنگی شیعیان آشکار ساخت کە این ائتلاف از احزاب سیاسی کردستانی درخواست کردە اند بر سر تعیین کاندیدی مشترک برای منصب ریاست جمهوری عراق بە توافق برسند.

وی افزود: بر این عقیدە ایم کە کردها پیش از نشست مجلس نمایندگان عراق برای انتخاب رئیس جمهور بر سر کاندید ریاست جمهوری بە توافق دست خواهند یافت.

این نمایندە ائتلاف دولت قانون بە عنوان یکی از احزاب چارچوب هماهنگی تصریح کرد کە در صورت عدم توافق احزاب کردستانی بر سر تعیین کاندید منصب ریاست جمهوری، این ائتلاف بە کاندید ریاست جمهوری اتحادیە میهنی رای خواهد داد.

محمد صهیود تاکید کرد کە چارچوب هماهنگی دارای همپیمانی استراتژیک با اتحادیە میهنی است.

شایان ذکر است گفتگوهای میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی بر سر تعیین کاندید ریاست جمهوری عراق تا کنون نتیجە ای در بر نداشتە است.

حزب دمکرات کردستان، ریبر احمد را برای منصب ریاست جمهوری عراق، کاندید کردە و اتحادیە میهنی نیز برهم صالح را برای تصدی دوبارە این منصب کاندید کردە است.

بیش از هشت ماە از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می گذرد، اما بە دلیل اختلافات احزاب و ائتلاف های سیاسی، تا کنون دولت جدید تشکیل نشدە است.