درخواست از عرفان علی عبدالعزیز برای استعفا از رهبری جنبش اسلامی کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان – کامیل حاجی علی از کادرهای برجستە جنبش اسلامی کردستان (بزوتنەوە) و وزیر اسبق اوقاف اقلیم کردستان در نامە ای بە عرفان علی عبدالعزیز خواستار کنارەگیری وی از منصب رهبری این حزب شد.

بە گزارش کردپرس، در نامە کامیل حاجی علی بە عرفان علی عبدالعزیز کە رسانە های اقلیم کردستان منتشر کردە اند، آمدە است: جنبش اسلامی کردستان در بدترین وضعیت بە سر می برد و جنابعالی (عرفان علی عبدالعزیز) با ستم و ناحقی و بە صورت غیر قانونی و غیرمشروع، خود را رهبر این جنبش کردە اید.

در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس جنبش اسلامی کردستان، کامیل حاجی علی کە در آخرین کنگرە جنبش اسلامی کردستان نامزد رهبری جنبش اسلامی بود، در نامە ای خطاب بە عرفان عبدالعزیز رهبر این جنبش اسلامی، خواستار کنارەگیری وی از این منصب شد.

در آغاز این نامە آمدە است:هم اکنون جنبش اسلامی کردستان در بدترین وضعیت است، برای این کە بیش از پیش دچار اضمحلال نشود، این واقعیت را اعلام می کنم تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. اگر نگران جنبش هستید؛ هم اکنون جنابعالی با ستم و ناحقی و غیر قانونی و نامشروع خود را رهبر این جنبش کردە اید. خود نیز قلبا از این موضوع ناراحت هستید و برخی از دلسوزان حزب این ناراحتی را احساس می کنند، اما غرورتان اجازە اعتراف بە این واقعیت را نمی دهد. 

وی خاطرنشان ساختە است: بە یاد دارید کە چندین بار در نشست ها از سوی بندە و اعضای دفتر سیاسی و نشست های شورا و کمیتە عالی برگزاری کنگرە درخواست شد کە برای رهبری حزب کاندید شوید، اما صریح و آشکار، همیشە پاسخ شما "نە" بود. همە این ها ثبت شدە است و باقی ماندە اند. حتی یک بار از شما سوال شد کە اگر در کنگرە گروهی خواستار انتخاب شما شوند، چە؟ پاسخ دادید این خیانت است و من بە چنین ستمی راضی نخواهم شد، دیدیم کە در نهایت در کنگرە جمعی از برادران در کنگرە چنین اقدامی کردند.

کامیل حاجی علی در این نامە، افزودە است: بر اساس اساسنامە و برنامە کاری کنگرە یازدهم، اجازە رهبری دوبارە نداشتید. در آخرین نشست شورا هم امضا شد کە هر کس رهبر این جنبش شود، باید آرای نصف بە علاوە یک اعضای کنگرە را کسب کند، اما فریب و حلیە برای انتخاب شما انجام شد. نیمی از اعضا، خارج از کنگرە بودند و بسیاری هم در حال بازگشت و ورود بە کنگرە، برای این واقعیت نیز فیلم های ضبط شدە هستند و می توانید بە آن ها بنگرید. هر چند آن ها را دیدەاید و احتمالا تغییر هم دادە شدە و پس از کنگرە نیز، دستور دادە بودید موارد ضبط شدە را تحویلتان دهند.

این عضو برجستە جنبش اسلامی از عرفان عبدالعزیز درخواست کردە از رهبری حزب کنارەگیری کند و می نویسد: امیدوارم تصمیمی جسورانە در راستای احقاق حق داشتە باشید. بدانید کە خدای بزرگ هیچ گاە جور و ستم را از هیچ کس قبول نخواهد کرد.

حاجی کامیل در پایان نوشتە است: ما خود را مالک واقعی این جنبش می دانیم، اجازە نمی دهیم بە سوی پرتگاە رفتە و منحرف شود. بە خوبی می دانید و همگان شاهدند در راستای اتحاد در صفوف این حزب، پشت و پناە رهبران پیشین بودە ایم. در مقابل آزار دادن کادرهای حزب نیز صبر و خویشتنداری پیشە کردیم، اما این بار ناحقی بزرگی در قبال جنبش اسلامی و تاریخ پاک آن شدە است و حالا است کە مشخص می شود چە کسی خدمتگذار واقعی حزب خواهد بود و در آیندە هم آشکار می شود کە چە کسی منافع حزب را ترجیح می دهد.