پس از چندین سال از مذاکرات شهید سردار سلیمانی و مرحوم جلال طالبانی در «تویله» جانشینان آنان دراین مکان دیدار کردند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – آسو فریدون نمایندە اتحادیە میهنی کردستان در مجلس عراق، ضمن اشارە بە این کە پس از چندین سال جانشینان شهید سردار سلیمانی و مرحوم جلال طالبانی در «تویله» دیدار کردە اند، آشکار ساخت کە در این دیدار، تصمیمات مهم اتخاذ شدە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە کُردی زبان زمن پرس، آسو فریدن نمایندە اتحادیە میهنی کردستان در مجلس عراق در توییتی نوشت: «تویله».. مرکز تصمیم گیری و نهایی کردن کشمکش های بزرگ. پل برمر حاکم غیرنظامی عراق در کتاب خاطرات خود با عنوان "یک سال را در عراق سپری کردم" از منطقە «تویله» می گوید، مکانی کە اکثر اوقات مام جلال با ژنرال قاسم سلیمانی دیدار و گفتگو داشتند، سال ها گذشت و جانشینان هر دو روانشاد بار دیگر در «تویله» دیدار کردند.

آسو فریدون در ادامە نوشتە است: دیدار تویلە، تصمیمات مهمی در بر داشت. پس از عید، اوضاع سیاسی شاهد سورپرایز خواهد بود.

در ادامە این خبر آمدە است: این توییت پس از گزارش های غیر رسمی از دیدار بافل جلال طالبانی رهبر اتحادیە میهنی و یک مقام عالی رتبە ایران در باغ جمیل هورامی در تویلە است کە بر اساس گزارش های خبری، دربارە موضوع تشیل دولت جدید در عراق و منصب ریاست جمهوری گفتگو شدە است.