اذعان یکی از رهبران جنبش تغییر بە انشقاق در فراکسیون این حزب در پارلمان کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یکی از اعضای مجمع عمومی جنبش تغییر(گوران)، از انشقاق در فراکسیون حزب در پارلمان کردستان خبر داد.

بە گزارش کردپرس، رشید میران در گفتگو با پایگاە خبری کردی زبان باس نیوز، اعلام کرد؛ متاسفانە فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان دچار انشقاق شدە و هم اکنون دو دستە شدە اند.

وی اشارە کرد کە بە دلیل وضعیت موجود در فراکسیون جنبش تغییر، نیمی از نمایندگان این حزب بە اصلاح قانون نفت و گاز رای مثبت دادند و نیم دیگر بە آن رای منفی دادند.

بە گفتە این عضو جنبش تغییر، دلیل انشقاق در فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، آزادی دادە شدە بە نمایندگان است و در این بارە گفت: می بایست این نمایندە ها پایبند تصمیمات حزب می بودند، نە این کە خود را مستقل نشان دهند.

رشید میران دربارە انتخابات پارلمانی کردستان، اشارە کرد کە برخی از دلایل تعویق انتخابات، داخلی هستند و برخی دیگر نیز خارج از اقلیم کردستان می باشند از جملە جنگ اوکراین و روسیە و مسائل داخلی عراق کە موجب ایجاد نوعی از اجماع برای تعویق انتخابات شدە است.