رشد آمار نزاع زنان آذربایجان غربی در مقایسه دو سال گذشته
سرویس آذربایجان غربی- بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی آذربایجان غربی، آمار نزاع در مقایسه سال ۱۴۰۰، نسبت به ١٣٩٩، در سطح استان در بین زنان ۳۲۶ مورد افزایش و در بین مردان ۸۰۵ مورد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، آمار معاینات نزاع جسمانی استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد آمار نزاع در سال ۱۴۰۰، به ۲۶ هزار و ۶۷۷ مورد رسیده است که این آمار نسبت به سال ١٣٩٩ در مجموع ٤٧٩ مورد در کل استان آذربایجان غربی کاهش یافته است.

همچنین در طول سال گذشته ۷۱۹۳ نفر زن نزاع داشته و این آمار در مردان ۱۹ هزار و ۴۸۴ مورد بوده است.

در مجموع آمار نزاع در آذربایجان غربی حاکی از این است که تیرماه بیشترین و بهمن ماه کمترین مورد نزاع در استان را به خود اختصاص داده اند. در همین راستا مردان در تیرماه و زنان در مرداد ماه بیشترین آمار نزاع را داشته اند.

بر اساس اعلام پزشکی قانونی آذربایجان غربی، آمار نزاع در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ١٣٩٩ در مجموع ٤٧٩ مورد در کل استان آذربایجان غربی کاهش یافته است. اما این آمار در مقایسه مدت مشابه در بین زنان ۳۲۶ مورد افزایش و در بین مردان ۸۰۵ مورد کاهش را نشان می دهد.