اظهارات دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان در خصوص مواضع تهران در قبال تحولات عراق و اقلیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان – محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان، دربارە نظر سردار اسماعیل قاآنی فرماندە سپاە قدس ایران در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق و مسائل و اختلافات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات در این بارە، گفت: "آن ها خواستار پایان مسائل و اختلافات هستند. از من درخواست کردند تلاش کنم تنش ها در روابط حزب دمکرات و اتحادیە میهنی را کاهش دهم و هر چە در توان دارم انجام دهم."

بە گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان – عراق، کە اخیرا بە ایران سفر کردە است، طی گفتگویی با بخش کردی رادیو صدای آمریکا بە سوالات این رسانە دربارە این سفر پاسخ گفت.

وی در این گفتگو کە در زمان حضور در ایران صورت گرفتە است، چرایی انجام این سفر و محتوای دیدارها با مقامات ایرانی را رسانە ای کردە است.

فشار نیروهای شیعی و موضوع ایران

محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان – عراق، کە با سردار اسماعیل قاآنی و چندین مقام عالی رتبە ایرانی دیدار کردە است، دربارە نظر ایرانی ها در خصوص حملە موشکی بە اربیل و فشار نیروهای شیعە عراقی بە اقلیم کردستان، گفت: ایرانی ها احتمالا از فشارها اطلاع دارند. آن ها از رویدادها بی اطلاع نیستند. زیرا ایران در چند کشور نفوذ دارد و در عراق هم قدرتش را اعمال می کند و بر تصمیمات تاثیر دارد. آن ها بودند کە اجازە ندادند صدر بە اهدافش دست یابد. بە همین دلیل بر رویدادها تاثیرگذارند.

وی افزود: این کە ایران از حملات موشکی اطلاع دارد یا خیر، اطلاعی ندارم، اما گروە هایی کە اربیل را موشک باران کرند، با همان نوع موشک میدان گازی کورمور را هم موشک باران کردند. این مسئلە بە عراق و حشد الشعبی ارتباط دارند. حشد الشعبی از چندین گروە مختلف تشکیل شدە اند و سامان مشخصی ندارد. در هر صورت چیزی در منطقە نیست کە ایران از آن بی اطلاع باشد.

سردار قاآنی و منصب ریاست جمهوری عراق

محمد حاجی محمود دربارە نظر سردار اسماعیل قاآنی فرماندە سپاە قدس ایران در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق و مسائل و اختلافات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات در این بارە، گفت: آن ها خواستار پایان مسائل و اختلافات هستند. از من درخواست کردند تلاش کنم تنش ها در روابط حزب دمکرات و اتحادیە میهنی را کاهش دهم و هر چە در توان دارم انجام دهم.

وی خاطرنشان ساخت کە هدف از سفرش بە ایران، پیگیری مسائل پزشکی بودە است، اما زمانی کە مقامات ایرانی از حضور وی در این کشور اطلاع یافتە اند خواستار دیدار شدە اند و اکثر مقامات را دیدە است.

محمد حاجی محمود تاکید کرد: نظر مقامات ایرانی این بود کە در تشکیل دولت جدید عراق، تسریع شود. مسئلە منصب ریاست جمهوری، میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی حل و فصل شود و آن ها بر پشتیبانی ایران از اقلیم کردستان تاکید کردند.

محمد حاجی محمود و انتقال پیام بارزانی بە ایران

صدای آمریکا بە نقل از منابعش اعلام کرد کە محمد حاجی محمود پیام مسعود بارزانی دربارە نحوە مشارکت حزب دمکرات در دولت آیندە عراق را بە ایرانی ها انتقال دادە است، اما این رهبر حزبی، تمامی اطلاعات منتشر شدە در این بارە را تکذیب کرد و گفت: هیچ پیامی از جناب بارزانی نبودە است. بە ایران آمدم و اتفاقی در فرودگاە بافل طالبانی را دیدم، اما حامل هیچ پیامی نبودم.

دربارە گزارش ها مبنی بر این کە پیش از سفر بە ایران با مقامات حزب دمکرات در اربیل دیدار داشتە است، محمد حاجی محمود، گفت: در اربیل در مراسم رونمایی از مجموع کتاب های قیام بارزانی ها حضور داشتم و برای دیدار و برگزاری نشست بە آن جا رفتم.

اختلافات میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی

دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان – عراق، دربارە تلاش هایش در راستای کاهش تنش ها در روابط اتحادیە میهنی و حزب دمکرات، گفت: تلاش کردم و نتایج آن انجام دیدار میان طرفین بود، اما اوضاع تغییر نکردە است. شاید روابط میان دو حزب بهبود یابد، زیران طرف های عراقی کردها را مسئول عدم تشکیل دولت می دانند، در حالی کە اگر خودشان بە توافق دست یابند، نیم ساعت هم منتظر کردها نخواهند شد و دولت را تشکیل خواهند داد. بە همین دلیل باید حزب دمکرات و اتحادیە میهنی بر سر یک نامزد برای تصدی ریاست جمهوری عراق بە توافق برسند.

ترس از بازگشت صدر از عربستان

محمد حاجی محمود بر این عقیدە است کە در پایان باید حزب دمکرات و اتحادیە میهنی بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق بە توافق دست یابند و اظهار کرد: مالکی و عامری با کاک مسعود و اقلیم کردستان صحبت کردە اند، زیرا هم اکنون چارچوب هماهنگی مشغول تشکیل دولت است.

وی تاکید کرد: هر چند شاید تشکیل دولت جدید عراق بە بعد از عید قربان بە تعویق افتد، اما تلاش ها بر تشکیل دولت، پیش از بازگشت صدر از عربستان متمرکز شدە است، زیرا اگر بازگردد، احتمالا تشکیل دولت دشوار خواهد شد. بە ویژە کە گفتە می شود مرجعیت دینی در نجف با کاندید کردن نورئ مالکی برای تصدی منصب نخست وزیری مخالف است. خزعلی خواستار برگزاری انتخابات است و حکیم قصد مشارکت در دولت را ندارد و احتمالا چارچوب ههماهنگی هم بە توافق داخلی دست نیابند.

صدر سکوت نخواهد کرد

دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان – عراق، در ادامە گفت: مقتدی صدر خودش عامل بە حاشیە رفتنش بود. زیرا دم بە ساعت، تصمیم جدیدی می گیرد، اما بعید است سکوت اختیار کند.

وی در این بارە گفت: هم اکنون صدر تحت عنوان انجام مناسک حج در عربستان بە سر می برد، بە عقیدە من صرفا برای زیارت حج این سفر را انجام ندادە است. احتمالا برنامە و دیدارهایی داشتە باشد. بایدن بە منطقە سفر می کند، صدر امتیاز زیادی بە نمایندگان فراکسیونش برای استعفا دادە است، بە همین دلیل ساکت نخواهد شد.  شاید قصد دارد عمر دولت کوتاە باشد، یا این کە خواستار برگزاری انتخابات شود، زیرا وی قصد دارد در انتخابات آیندە ١٠٠ کرسی را بە دست آورد.

فشارها بر اقلیم کردستان

در خصوص فشارها بە اقلیم کردستان، محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان – عراق، گفت: فشارهای عراق بە اقلیم کردستان، سیاسی هستند. آن ها این گونە فکر می کنند کە اقلیم کردستان در وضعیت ویژە ای است و زیر سایە آمریکا دستاوردهایی داشتە است. هم اکنون این را نمی پذیرند و نمی خواهند کرد شریکشان باشد. دلیل فشارها بە اقلیم کردستان همین است.

هشدارهای پلاسخارت

در ادامە این مصاحبە آمدە است؛ هر چند کە جنین پلاسخارت نمایندە ویژە سازمان ملل در عراق چندین بار درباە اوضاع اقلیم کردستان بە احزاب کردستانی، هشدار دادە است و دو بار با آن ها دیدار کردە، اما محمد حاجی محمود بر این عقیدە نیست کە خطراتی کە متوجە اقلیم کردستان هست، جدی باشند. وی گفت: اقلیم کردستان، اقلیمی حقوقی و قانونی است کە در قانون اساسی بە آن اعتراف شدە است، بر این عقیدە نیستم کە خطری آن را تهدید کند. شاید بخشی از هشدارهای پلاسخارت ترساندن احزاب کردستانی باشد و بخشی از آن با هدف بهبود روابط احزاب کردستانی باشد. اختلافاتی کە زمینە را برای بهرەبرداری بغداد فراهم کردە است. وی تلاش می کند مسائل و مشکلات را بزرگنمایی کند.