ادعای رسانه های اتحادیه میهنی؛ قاضی دادگاه استیناف کرخ شکایت لاهور شیخ جنگی را نپذیرفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان – برخلاف گزارش برخی رسانە های اقلیم کردستان مبنی بر صدور حکم از سوی دادگاە استیناف کرخ بغداد بە نفع لاهور شیخ جنگی در شکایت علیە تصمیمات حزب اتحادیە میهنی در اخراج وی از حزب، رسانە های رسمی و غیر رسمی این حزب، تاکید کردند کە این دادگاە این شکایت را رد کردە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از رسانە های اتحادیە میهنی کردستان؛ "دادگاە استیناف کرخ بغداد شکایت قضائی علیە اتحادیە میهنی را رد کردە است و منبعی رسمی اعلام کرد، حکم دادگاە ١٢ ژوئن صادر شدە است و بە دلیل روند قانونی و مسائل مربوط بە رهبری حزب، قصد انتشار آن را نداشتیم. "

 

این منبع رسمی کە اشارە ای بە نام و سمتش نشدە است بە رسانە های رسمی اتحادیە میهنی گفتە است؛ دادگاە استیناف کرخ بغداد در ١٢ ژوئن شکایت قضائی ثبت شدە از سوی لاهور جنگی برهان را رد کردە است.

وی افزودە است: ما بە خاطر احترام بە روند اداری و قانونی، انتشار این خبر را لازم و پسندیدە ندانستیم، اما بە دلیل پایان دادن بە انحراف افکار عمومی و نشر اکاذیب، این موضوع را رسانە ای می کنیم.

این منبع تاکید کردە است؛ این شایعات و گزراش های بی اساس طی روزهای عید قربان، اصل و اساسی ندارد.

از سوی دیگر در تناقض با حکم قبلی انتشار یافته، سند جدید از دادگاه استیناف کرخ منتشر گردید.

با توجه به مدارک ارائه شده از سوی رسانه های وابسته به بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی و عدم توضیح قطعی دستگاه قضایی عراق هنوز امکان راستی آزمایی ادعاهای این دو رهبر اتحادیه میهنی امکان پذیر نیست