جزئیاتی در خصوص حکم دادگاە استیناف کرخ بغداد در ارتباط با اختلافات داخلی اتحادیە میهنی
سرویس عراق و اقلیم کردستان – دفتر لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک پیشین اتحادیە میهنی (یکیتی) و رسانە های رسمی این حزب دو نسخە متفاوت حکم دادگاە استیناف کرخ بغداد در خصوص نتیجە شکایت قضائی لاهور شیخ جنگی از اتحادیە میهنی را منتشر کردند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از بخش کردی صدای آمریکا، بر اساس بیانیە دفتر لاهور شیخ جنگی، دادگاە استیناف کرخ بغداد طی حکمی همە تغییرات انجام شدە در اتحادیە میهنی در ارتباط با اخراج لاهور شیخ جنگی از حزب را رد کردە و این مهم را بە کمیسیون مستقل انتخابات عراق و حزب اتحادیە، ابلاغ کردە است.

پس از آن رسانە های رسمی اتحادیە میهنی، حکم متفاوتی از همان دادگاە را منتشر کردند کە بر اساس آن، دادگاە استیناف کرخ بغداد ١٢ ژوئن، شکایت لاهور شیخ جنگی از اتحادیە میهنی را رد کردە است.

گوران صالح وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی کە هر دو حکم منتشر شدە از سوی دادگاە استیناف کرخ بغداد را بررسی کردە است در این بارە می گوید؛ حکمی کە دادگاە استیناف کرخ بغداد علیە اتحادیە میهنی صادر کردە است با عنوان حکم (امر ولائی) صادر شدە است، یعنی حکم در غیاب متشاکی صادر شدە است. پس از آن حکم دوم صادر شدە است کە نشان می دهد کە اتحادیە میهنی بە حکم صادر شدە اعتراض کردە است و حکم را بە نفع خود رقم زدە است.

اما شادمان  ملا حسن یکی از رهبران پیشین اتحادیە میهنی و شخصیت نزدیک بە لاهور شیخ جنگی گفت:  دادگاە در آغاز بە نفع لاهور شیخ جنگی حکم صادر کرد، اما پس از آن پاراف و توشیح شدە است و نمی دانیم حکمی کە رسانە های اتحادیە میهنی منتشر کردە اند، چیست و آیا این حکم تقلبی است یا موضوع دیگری مطرح است.