افزایش بی سابقه درگیری داخلی میان گروه های وابسته به ترکیه در سوریه
سرویس جهان- بر اساس گزارش موسسه حقیقت و عدالت برای سوریه، درگیری میان گروه های مختلف ارتش آزاد سوریه وابسته به ترکیه، در مناطق اشغال شده توسط ترکیه و شورشیان، در سال جاری به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.

این موسسه که بر وضعیت انسانی مناطق مختلف سوریه نظارت می کند، در گزارش خود از تشدید درگیری میان گروه های وابسته به ارتش آزاد در سه منطقه عملیاتی سپر فرات، چشمه صلح و شاخه زیتون خبر داد. ارتش ترکیه به همراه شورشیان تحت حمایت خود در سال های 2018 و 2019  طی دو عملیات شاخه زیتون و چشمه صلح مناطق تحت کنترل کردهای سوریه در شمال غرب و شمال سوریه را کنترل کرد.

در گزارش مفصلی که این موسسه منتشر کرده، آمده است: از اول سال جاری تا پایان ماه ژوئن درگیری داخلی مسلحانه میان گروه های مختلف ارتش آزاد در مناطق اشغال شده سه برابر شده و تعداد درگیری ها در این مناطق به اندازه کل درگیریها میان این گروه در سال 2021 است.

این درگیریها بیشتر به منافع شخصی میان گروه های مختلف ارتش آزاد باز می گردد زیرا هر یک از این گروهها به دنبال منتفع شدن از درآمد حاصل از باجگیری، اخذ مالیات و سودمند شدن از گذرگاههای مختلف است.

بر اساس آمار درگیریها میان گروههای مختلف ارتش آزاد سوریه، از سال 2018 تاکنون 69 مورد درگیری شدید نظامی میان این گروهها در این سه منطقه عملیاتی بوقوع پیوسته است که 28 مورد آن، به تنهایی در نیمه اول سال 2022 اتفاق افتاده است. این در حالی است که در سال 2021  فقط 9 مورد و در سال 2020 26 مورد درگیری گزارش شده است.

این موسسه همچنین به افزایش موارد حمله به شورشیان وابسته به ترکیه در سه منطقه مذکور خبر داده که تعداد قابل توجهی از این حملات از سوی نیروهای کرد سوریه موسوم به یگان های مدافع خلق صورت گرفته است.