شركت هاي بزرگ توليدي و معدني بايد حساب هاي بانكي خود را به كردستان انتقال دهند
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان گفت: ضرورت دارد شركت هاي بزرگ توليدي و معدني و ... كه در استان فعال هستند حساب هاي بانكي خود را به استان انتقال داده تا استان از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده و نيز منابع بانكي آنها بهره مند شود.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاري در جلسه ستاد تجهيز درآمدهاي کردستان با اشاره به اينكه بخش زيادي از منابع درآمدي استان از محل ماليات تامين مي شود، گفت: ضرورت دارد درآمدهاي مصوب مالياتي دقيق و مستند مصوب شود تا منجر به عدم تحقق نشود.

وي افزود: منابع بانكي استان ضعيف است و ضرورت دارد شركت هاي بزرگ توليدي و معدني و ... كه در استان فعال هستند حساب هاي بانكي خود را به استان انتقال داده تا استان از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده و نيز منابع بانكي آنها بهره مند شود چرا كه اين شركت ها خدمات و امكانات خود را از استان دريافت مي كنند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان همچنين بر ضرورت تلاش دستگاه متولي براي بازگشت سهم استان از حقوق دولتي وصولي معادن در سنوات گذشته تاكيد كرد و اظهار کرد: بر اساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن 15 درصد از حقوق دولتي وصولي بايد به استان معدن خيز اضافه بازگردد، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.

ازهاری همچنين به ساير منابع درآمدي استان همچون درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، فروش اموال و دارايي هاي دولتي، درآمدهاي گمركي، جرايم و خسارات و ... اشاره كرد و ادامه داد: دلايل عدم تحقق برخي از رديف هاي درآمدي استان در سنوات گذشته بايد بررسي گردد و تكاليف قانوني دستگاه هاي اجرايي به آنها يادآوري شود، ضمن اينكه رديف هاي درآمدي استان بايد واقعي تر باشند.

وی بیان كرد: برخي دستگاه ها در استان درآمدهايي دارند كه به حساب خزانه دولت واريز نمي شود و بايد براي اين دستگاه ها رديف تعريف شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان همچنين به ضرورت توجه هر چه بيشتر اداره كل مالياتي و ساير دستگاه هاي متولي در موضوع شناسايي فرارهاي مالياتي اشاره كرد و گفت: درآمدهاي مالياتي استان و ساير حقوقات دولتي وصولي بايد شفاف باشد.