تخصیص ۷۶ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور در حوزه کشاورزی ایلام
سرویس ایلام - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ایلام در حوزه کشاورزی ۴۴۷ میلیارد تومان مصوب شد و تا کنون حدود ۷۶ درصد اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، آذرنوش عموزاده عنوان کرد: طرح سامانه گرمسیری با اعتبار مصوب شده ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و با تخصیص ۱۰۰ درصد و پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد همچنین استمهال وام های خشکسالی کشاورزان استان به مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی به صورت ۱۰۰ درصد انجام گرفته است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: اختصاص مبلغ ۵۶ میلیارد تومان برای تکمیل ۹ ایستگاه پمپاژ از محل منابع اعتباری استانی با تخصیص ۹۹ درصد همچنین اختصاص مبلغ ۵۶ میلیارد تومان برای تکمیل ۹ ایستگاه پمپاژ از محل منابع اعتباری ملی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.

 وی تصریح کرد: اختصاص مبلغ ۴۵ میلیارد تومان برای تکمیل یک ایستگاه پمپاژ از محل منابع اعتباری ماده ۱۷ بحران وزارت کشور و اختصاص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل ۳ ایستگاه پمپاژ از محل منابع اعتباری بنیاد مستضعفان از جمله این مصوبات بوده است.

عموزاده بیان کرد: در سفر پر برکت رئیس جمهور به استان ایلام در حوزه کشاورزی ۴۴۷ میلیارد تومان مصوب شد و تاکنون حدود ۷۶ درصد اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرده است که با مساعدت و پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی و استاندار به زودی شاهد صددرصدی شدن تخصیص اعتبارات مصوب خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با احداث زیرساخت های حوزه کشاورزی علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب توجه ویژه به افزایش اشتغال خواهد شد که با تامین و تخصیص اعتبارات فوق الذکر ۹ ایستگاه مذکور فعال خواهند شد.