تجمع اعتراضی در دانشکده فنی و حرفه ای سنندج
صبح امروز یکشنبه دانشکده فنی و حرفه ای سنندج شتهد تجمعی اعتراضی بود.

به گزارش کرد پرس بر اساس مشاهدات میدانی تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سنندج، صبح ۸ آبان دست به تجمعی پراکنده زدند. در نتیجه این تجمع برخی تجمعات پراکنده در میدان فیض آباد و همچنین سه راه ادب هم  در سنندج رخ داد که با مداخله پلیس این تجمعات پایان یافت