اولین تمرین تیم ملی پس از بازی با انگلیس
بازیکنان اصلی مشغول ریکاوری هستند و بازیکنان ذخیره مشغول تمرین کردن