اقلیم کردستان عراق دیگر در راس سیاستهای خاورمیانه آمریکا نیست
سرویس جهان- اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاورمیانه معتقد است اقلیم کردستان عراق زمانی یکی از پایه های سیاست خاورمیانه آمریکا بود اما اکنون به بخشی از مسائل عراق تقلیل یافته است.

به گزارش کردپرس، اندیشکده واشنگتن برای خاورمیانه که به دولت آمریکا درباره سیاست خاورمیانه مشاوره می دهد در مقاله ای از کاهش اهمیت اقلیم کردستان عراق در قالب سیاست های خاورمیانه ای آمریکا خبر داده و معتقد است اقلیم کردستان عراق، بر خلاف گذشته، از ستون های اصلی خاورمیانه آمریکا نیست بلکه واشنگتن اقلیم کردستان عراق را بخشی از سیاست این کشور درباره عراق می داند.

واشنگتن انستیتو از جمله عوامل تاثیرگذار بر تغیر نگاه واشنگتن نسبت به کردهای عراق را مسائلی مانند حکمرانی نادرست، فساد و ناکارآمدی دولت اقلیم کردستان عراق دانسته است.

 در این مقاله که حکومت اقلیم کردستان و فلسطین با هم مقایسه شده و نگاه آمریکا به این دو مورد بررسی قرار گرفته، از جمله موارد منفی در مورد اقلیم کردستان برگزاری رفراندوم استقلال در زمان نامناسب عنوان شده است.

با این حال تاکید شده است که دولت آمریکا در حال حاضر روی تثبیت حقوق مردم اقلیم کردستان عراق از طریق تقویت فدرالیسم در عراق و نیز دفاع از حقوق دولت اقلیم کردستان در مسائل مربوط به مدیریت منابع انرژی متمرکز شده است.

این اندیشکده تاکید کرده است در اولویت قرار نگرفتن اقلیم کردستان مانند گذشته از سوی واشنگتن قابل درک است و این از مشکلاتی نشات می گیرد که آمریکا در خاورمیانه با آن دست به گریبان است.

اندیشکده واشنگتن در پایان توصیه کرده است حالا که کردهای عراق در اولویت آمریکا نیستند واشنگتن روی نهادسازی و تقویت نهادهای اصلی در اقلیم کردستان تاکید کند.