842 میلیارد دینار درآمد اقلیم کردستان در ماه نوامبر گذشته
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ طبق بررسیهای یک کارشناس اقتصادی، درآمد دولت اقلیم کردستان درماه گذشته ۸۴۲ میلیاردو ۶۸۰ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۲۰۰دینار بوده است .

به گزارش کردپرس به نقل از «زمن»: انور کرین کارسناس اقتصادی به «زمن» گفت:«اقلیم کردستان در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۱۰میلیون بشکه نفت از طریق بندر جهانی ترکیه صادر کرده و درآمد حاصل از آن ۸۲۱ میلیون و ۵۹۹هزار و ۹۰۰ دلار بوده است. »
درامد غیر نفتی:
درآمدهای غیر نفتی اقلیم در ماه جاری ۲۸۷ میلیارد دینار بوده است(براساس گفته وزیر دارایی اقلیم) 
کمک های سازمان ملل برای نیروی پیشمرگه ۳۱میلیاردو ۵۰۰میلیون دینار 
سهم دولت اقلیم در کل بودجه عراق  ۰ دینار
اقلیم کردستان درماه نوامبر ۲۰۲۲ مقدار ۱۰ میلیون و ۳۴۵هزار بشکه نفت از طریق بندر جهانی ترکیه صادرات داشته است.
مجموع قیمت نفت برنت در ماه جاری ۹۱/۴۲:دلار بوده است. دولت اقلیم نفت خود را   ۱۲ دلار کمتر به فروش رسانده است  یعنی در مجموع هر بشکه نفت ۷۹/۴۲دلار به فروش رسیده است
بنابراین مبلغ ۱۰میلیون و ۳۴۵ هزار بشکه نفت به مبلغ ۸۲۱ میلیون و ۵۹۹هزار و ۹۰۰ دلار به فروش رفته است. (معادل یک تریلیون و ۱۹۱ میلیاردو ۱۳۹ میلیون دینار)
براساس آخرین گزارشات ۵۶٪ درآمد نفت صرف استخراج و ۴۴٪ آن برای منابع طبیعی باقی می ماند.
یعنی ۴۶۰میلیون و ۹۵ هزار و ۹۴۴ دلار( معادل ۶۶۷میلیاردو ۱۳۹میلیون و ۱۱۸هزار دینار)صرف استخراج نفت می شود که غز این مقدار مبلغ
 ۸۲۱میلیون و ۵۰۳هزار و ۹۵۶ دلار باقی مانده است. 
درآمد خالص نفت مبلغ ۳۶۱میلیون و ۵۰۳ هزار و ۹۵۶ دلار (معادل۵۲۴میلیاردو ۱۸۰ میلیون و ۷۳۶هزاردینار است)
مجموع کل درآمد اقلیم در ماه گذشته مبلغ ۸۴۲میلیاردو ۶۸۰میلیون  و ۶۳۶هزار دینار بوده است.
یعنی: ۸۴۲,۶۸۰,۶۳۶=۳۱,۵۰۰,۷۳۶+۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰+۵۲۴,۱۸۰,۷۳۶ 
درآمدهای نفتی + درآمدهای غیرنفتی + کمکهای سازمان ملل= درآمدخالص ماه گذشته اقلیم کردستان
بدین صورت جزییات فروش نفت در ماه گذشته اقلیم کردستان مشخص شد