دادگاه کرخ وزیر دادگستری عراق را احضار کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان _ وزیر دادگستری عراق خالد شوانی عضو اتحادیه میهنی از جانب دادگاه احضار شد.

به گزارش کردپرس: امروز چهارشنبه تاریخ ۲۰۲۲/۱/۴سازمان پاکدستی عراق اعلام کرد «خالد شوانی» وزیردادگستری فعلی به علت سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پستی خود به دادگاه کرخ احضار شد.
بخش بازرسی دادگاه اعلام کرد، این دستور از شعبه دوم دادگاه «کرخ»صادر شده است، که ویژه‌ی تحقیق در پرونده‌ی پاکدستی است، گویا نامبرده از اجرا شدن دستور تخقیق و بازرسی از پرونده مربوط به تغذیه زندانیان و دستگیرشدگان جلوگیری کرده است، همچنین از صدور مجوز برای تیم بازرسی سازمان پاکدستی امتناع کرده است.
به این هم اشاره شده است این دستور به استناد ماده‌ی ۳۲۹قانون جزای عراق شماره۱۱۱ سال ۱۹۶۹ صادر شده است