میزان صادرات، قیمت، درآمد و هزینه‌ها و مقدار نفت بارگیری شده اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲
سرویس عراق و اقلیم کردستان_بر اساس اطلاعاتی که به دست «درا‌و میدیا» رسیده و گزارشات موسسه حسابرسی دیلویت میزان صادرات ، قیمت ، درآمد، هزینه و مقدار نفت بارگیری شده اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲ مشخص شد.

به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: دولت اقلیم کردستان در. سال ۲۰۲۲:
✓ بالغ بر ۱۴۵میلیون و۵۱۱هزار بشکه نفت از طریق لوله‌های نفتی به فروش رسانده است.

✓ روزانه مجموعا ۳۹۸هزار و ۷۰۴بشکه نفت فروخته است.

✓  قیمت فروش هر بشکه نفت در بازار جهانی مبلغ ۱۰۰/۷۹ دلار بوده است، اما دولت اقلیم هر بشکه نفت را به قیمت ۸۷/۸۵ دلار فروخته است.

✓ مجموع صادرات نفت اقلیم حدود ۱۲میلیاردو ۷۸۴میلیون و ۳۵۴ هزار دلار بوده است.

✓ مبلغ ۷میلیاردو ۱۵۹میلیون و ۲۳۸هزار دلار (معادل ۵۶% درآمد نفت)صرف هزینه‌های تولید نفت شده است.
✓ مبلغ ۵میلیاردو ۶۲۵میلیون و ۱۱۵هزار دلار (معادل ۴۴% ازدرامد نفت، که معادل ۸هزار میلیارد و ۱۵۶میلیاردو ۴۱۷میلیون دینار می باشد)به خزانه دولت واریز شده است.

✓ نفت اقلیم کردستان از طریق نفتکشهای ۱۲ کشور بارگیری شده است.بطوریکه کشتی های ایتالیایی با بارگیری۳۰%از نفت اقلیم در ردیف اول خریداران قرار دارند، بعد از آنها کشتی یونانیها به میزان ۲۲%و اسرائلیها به میزان ۱۵%از نفت اقلیم را بارگیری کرده اند.

۱_مقدار نفت صادراتی از طریق لوله‌های نفتی

دولت اقلیم کردستان از تاریخ ۲۰۲۲/۱/۱تا تاریخ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ تعداد ۱۴۵میلیون و ۵۱۱هزار و ۷۴۵بشکه نفت از طریق لوله های نفتی در بندرجهان ترکیه به فروش رسانده است.

بالاترین سطح فروش درماه ژوئیه با مقدار ۱۳میلیون و ۳۴۰هزار بشکه نفت بوده است.

کمترین سطح فروش درماه نوامبر با مقدار ۱۰میلیون و ۳۴۵هزار بشکه بوده است.

همزمان مقدار کل نفت فروخته شده اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲ روزانه ۳۹۸هزار و ۷۰۴ بشکه نفت بوده است.

۲_قیمت هر بشکه نفت در سال گذشته مبلغ ۱۰۰/۷۹دلار بوده است.
براساس آخرین گزارشات موسسه حسابرسی «دیلویت» برای سه ماهه اول و دوم امسال هر بشکه نفت کردستان ۱۲/۹۴دلار کمتر از قیمت جهانی فروخته شده است. یعنی ۸۷/۸۵دلار

بالاترین سطح قیمت جهانی  نفت مربوط به ماه ژوئن با مبلغ ۱۰۸/۲۵دلار و کمترین قیمت مربوط به ماه دسامبر با مبلغ ۶۸/۰۶دلار بوده است.
۳-مقدار درآمد و هزینه نفت اقلیم از تاریخ ۲۰۲۲/۱/۱تا تاریخ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ 

الف: مبلغ کل درآمد نفتی اقلیم کردستان
همانطور که در بالا اشاره شد دولت اقلیم بالغ بر ۱۴۵میلیون و ۵۱۱هزار بشکه نفت از طریق لوله‌های نفتی به فروش رسانده است‌، هر بشکه نفت به مبلغ ۸۷/۸۵دلار فروخته شده است،با این حساب مجموع درآمد حاصل از فروش نفتی مبلغ ۱۲میلیاردو ۷۴۸میلیون و ۳۵۳هزار و ۹۵۶ دلار بوده است.
بیشترین درآمد مربوط به ماه مه با مبلغ ۱ میلیاردو ۳۴۶میلیون و ۸۸۹هزار و ۴۲۶دلار بوده است.
کمترین میزان درآمد مربوط به ماه  اکتبر به مبلغ ۸۱۱ میلیون ۸۷۵هزار و ۶۰۰دلار بوده است

ب:هزینه های تولید نفت اقلیم
براساس آخرین گزارشات موسسه حسابرسی دیلویت و بررسی‌های دقیق پروسه تولید نفت، ۵۶%از درآمد حاصل از فروش نفت اقلیم صرف هزینه های تولید نفت شده است.(به مبلغ ۷میلیاردو ۱۵۹میلیون و ۲۳۸هزار و ۲۱۵دلار آمریکا.) 
بطوریکه بالاترین سطح هزینه صورت گرفته درماه مه به مبلغ ۷۵۴میلیون و ۲۵۸هزارو ۷۹دلار بوده است.
کمترین میزان هزینه مربوط به ماه نوامبر به مبلغ ۴۵۴میلیون و ۶۵۰هزار و ۳۳۶دلار بوده است.

ج: درآمد خالص نفت اقلیم کردستان
براساس گزارشات موسسه «دیلویت» ۴۴% از درآمد حاصل از فروش نفت بصورت خالص برای دولت باقی مانده است، با این حساب میلغ درآمد خالص از فروش نفت در سال ۲۰۲۲کمتر از هزینه هایی است که صرف استخراج و تولید نفت شده است، که شامل مبلغ ۵میلیاردو ۶۲۵میلیون و ۱۱۵هزار و ۷۴۱دلار آمریکا معادل ۸هزار میلیاردو و ۱۵۶میلیاردو و ۴۱۷میلیون ۸۲۴دینار عراقی بوده است.

۴- نفت بارگیری شده اقلیم کردستان ازتاریخ ۲۰۲۲/۱/۱تا تاریخ۲۰۲۲۱/۱۲/۳۱

دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۲مبلغ ۱۴۵میلیون و ۵۱۱ هزار بشکه نفت از طریق لوله‌های نفتی خود به فروش رسانده است، این مقدار نفت توسط نفتکشهای ۱۲کشور حمل شده است بصورتیکه نفت‌کش‌های ایتالیایی میزان ۳۰%از نقت اقلیم را بارگیری کرده‌اند و در ردیف اول خریداران قرار گرفته‌اند، پس از آن نفتکشهای یوتانی میزان ۲۲% و اسرائلیها میزان ۱۵% از نفت اقلیم را بارگیری کرده اند.
بعد از این کشورها، کرواتها به میزان ۹%، کشور رومانی به میزان ۴% ، اسپانیا به میزان۳% و نفتکشهای ترکیه تایوان، سنگاپور و چین هرکدام ۲% و کشور آمریکا به میزان ۱% نفت اقلیم را بارگیری کرده اند. 
میزان ۶%از نفت اقلیم توسط نفتکشهایی حمل شده که مشخصات آنها معلوم نیست.

منابع:
گزارش دیلویت: استخراج و تولید نفت و صادرات و کسب درامد حاصل از آن 
از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۲۲تا ماه مه ۲۰۲۲
 صفحه رسمی اقلیم کردستان
نفت بارگیری شده اقلیم کردستان در نیمه اول سال ۲۰۲۲

Http//www.drawmedia.net/page_detail?smart-id=10621

نفت بارگیری شده در سه ماهه سوم سال 2022
Http//www.drawmedia.net/page_detail?smart-id=11255
انور کریم: مبلغ کل درآمد نفتی اقلیم از ماه اکتبر تا ماه نوامبر

Http//www.drawmedia.net/page_detail?smart-id=11352

 

Http//www.drawmedia.net/page_detail?smart-id=11546

Http//www.drawmedia.net/page_detail?smart-id=11773