رهبری اتحادیه میهنی مسئول وضعیت بوجود آمده در مرزهای سلیمانیه است
سرویس عراق و اقلیم کردستان _ نخست وزیر اقلیم کردستان با انتشار پیامی اعلام کرد : "در هیچ بخشی از اقلیم کردستان نباید سیاست های حزبی یا سلایق فردی مانع برنامەها و اقدامات دولت شود. من هیچ تبعیضی میان مناطق مختلف اقلیم کردستان قائل نیستم.”

به گزارش کردپرس به نقل از «باسنیوز»:  مسروربارزانی نخست وزیراقلیم کردستان اعلام کرد:  در هیچ بخشی از اقلیم کردستان نباید سیاست های حزبی یا سلایق فردی برای جلوگیری مانع اقدامات و اجرای برنامه های دولت شود،من هیچ تفاوتی میان مناطق مختلف اقلیم قائل نیستم و خود را در قبال همه شهروندان اقلیم کردستان مسئول می دانم، متاسفانه دولت اقلیم کردستان در همە استان های اقلیم در زمینە اجرای طرح های خدماتی عمومی با مشکل مواجە شدە اند.
«مسرور بارزانی» خاطرنشان کرد، شفافیت بدین معناست که دولت راسا بر کل فرآیند جمع آوری عواید نظارت داشتە باشد. از آغاز دست بە کار شدن این کابینه تلاش کرده ایم تا درآمدهای منطقه را ساماندهی کنیم و تا حدودی موفق بوده ایم.
مدتی ست اتحادیه میهنی کردستان که یکی از شرکای کلیدی این کابینه است، ادعا می کند که مرز سلیمانیە محاصره شده است. همه کارشناسان امور مالی اقلیم کردستان واقفند که درآمدهای نفتی و بودجه ارسالی از بغداد به طور مساوی تقسیم و حقوق کارمندان دولت نیز پرداخت می شود.
نکتە قابل توجه  درآمد غیرنفتی منطقه است که بیشتر آن از معابر مرزی تامین می شود کە متأسفانه اجازه ساماندهی این درآمد در سلیمانیە، گرمیان، حلبچه و راپرین داده نشده است، بر این اساس مسئولیت وضعیت موجود در آن مناطق متوجە رهبریت اتحادیه میهنی کردستان است.
شرایط منطقه ایجاب می کند که مشکلات خود را حل کنیم و با قدرت پیش برویم. در راستای منافع عمومی و برای گذار از شرایط موجود، نکات زیر را بە سمع و نظر  افکار عمومی و همه طرف ها قرار می رسانم:

نخست: روشن شدن وضعیت پروندە ترور هاوکار جاف

دوم: در آغاز بە کار کابینه نهم  درخواست  تمرکززدایی و تفویض اختیارات بە سطوح پایین تر مطرح شد، در حالیکە برعکس هم اکنون وزرای اتحادیە میهنی در دولت خواستار متمرکزساختن صلاحیت ها و مخارج دولت هستند.

سوم: هیچ مانعی برای روند اصلاحات و اتحاد مجدد نیروهای پیشمرگه وجود ندارد
چهارم: در راستای تامین منافع عمومی و روند دموکراتیک در منطقه، پارلمان کردستان باید هر چه سریعتر نشسست های خود را برگزار کند
پنجم: احزاب سیاسی کە در تشکیل حکومت حضور دارند، باید از حکومت اقلیم کردستان حمایت کنند نە این کە در حکومت باشند و نقش اپوزیسیون را بازی کنند.

مسرور بارزانی

نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان