ربیس اقلیم کردستان بیانیەای منتشر کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان_رییس اقلیم کردستان با انتشار بیانیەای از سفر هیئت آمریکایی بە ریاست برت مکگورک، فرستادە ویژە آمریکا در امور خاورمیانە و شمال آفریقا بە همراە آموس هوکستاین، فرستادە ویژە آمریکا در امور زیرساخت های جهانی و امنیت انرژی استقبال کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از «باسنیوز»:در این بیانیە آمده است کە : ” ما بر تعهد و حمایت خوداز روابط مستحکم و سازندە میان دولت عراق و اقلیم  با ایالات متحدە آمریکا براساس توافقنامە استراتژیک تاکید می کنیم.“
نیز می افزاید: ” اقلیم کردستان با شرایطی مبهم و چالشهایی مواجە شدە است، بنابراین بیش از هر زمان دیگر ضرورت اتحاد و همکاری  میان جریان های سیاسی بویژە حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان کە سرنوشت اقلیم را رقم می زنند، احساس می شود.“
در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است: ” از همە جریان های سیاسی می خواهیم با کنارگذاشتن اختلافات  خود، با سعە صدر باهم وارد گفتگو و تفاهم شوند، چرا کە نقاط اشتراک ما بسیار بیشتر از اختلاف نظرهایمان است. برای اینکە در راستای ایجاد ثبات و همبستگی بکوشیم، و از منافع مردم اقلیم کردستان صیانت کنیم و آن را گسترش دهیم، لازم است کە با احساس مسئولیت عمل کنیم.“
در پایان بیانیە از پیشرفت های حاصل شدە در زمینە حل اختلافات میان اقلیم  و دولت فدرال عراق استقبال شدە و آمدە است: ” برغم دشواری های گذشتە، ما امیدوار هستیم کە با جناب آقای محمد شیاع سودانی، نخست وزیر و کابینە وی، بتوانیم  بە اختلافات معوقە در چهارچوب قانون اساسی پایان دهیم.“