رأی دهندگان به HDP نا امیدترین مردم ترکیه هستند
سرویس ترکیه - بر اساس یک نظرسنجی رأی دهندگان به HDP کمترین امید را نسبت به آینده سیاسی ترکیه دارند.

به گزارش کردپرس، بر اساس یک نظرسنجی که اخیراََ انجام شده است، رأی دهندگان به حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نا امیدترین قشر رأی دهندگان را در ترکیه تشکیل می دهند. 

مرکز تحقیقات اجتماعی TEAM نتایج یک نظرسنجی میدانی را منتشر کرد که در فاصله اول تا چهاردهم ماه ژانویه و در 16 استان ترکیه انجام داده است. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده است که «چه حسی دارید وقتی به سیاست در ترکیه فکر می کنید؟» (مردم می توانستند چند گزینه را به عنوان پاسخ انتخاب کنند.)

بر اساس نتایج این نظرسنجی، نا امیدترین رأی دهندگان ترکیه از فضای سیاسی را رأی دهندگان به HDP تشکیل می دهند. امیدوارترین و خوشحال ترین رأی دهندگان، متعلق به دو حزب عدالت و توسعه (AKP) و حرکت ملی (MHP) هستند. همچنین رأی دهندگان به دو حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و حزب خوب بیشترین نگرانی را نسبت به آینده سیاسی ترکیه دارند.

بر اساس این نظرسنجی نزدیک به 53 درصد از رأی دهندگان به AKP نسبت به آینده سیاسی این کشور امیدوار هستند و نزدیک به 46 درصد آنها نیز از وضع موجود خوشحالند.

نزدیک به 72 درصد از رأی دهندگان به CHP اعلام کرده اند که نگران آینده سیاسی کشور هستند و 64 درصد آنها نیز از وضعیت سیاسی کشور خشمگین هستند.

80 درصد رأی دهندگان حزب خوب اعلام کرده اند که نگران آینده سیاسی ترکیه هستند و 78 درصد نیز از وضعیت سیاسی کشور ابراز خشم کرده اند.

در این میان، تنها 17.8 درصد از رأی دهندگان به HDP اعلام کرده اند که به آینده سیاسی کشور امیدوار هستند و تنها 6.6 درصد رأی دهندگان به HDP از وضع سیاسی کشور ابراز خوشحالی کرده اند.

نزدیک به 70 درصد از رأی دهندگان به HDP اعلام کرده اند که از وضع موجود خشمگین هستند، همچنین 67.5 درصد نگران آینده سیاسی کشور هستند.