تاملی بر بازی های محلی و بومی در فضاهای شهری و روستایی/ دکتر عادل سلیمانی*
سرویس کرمانشاه_ "طراوت و شادابی ناشی از تعامل و کنشگری مردم در حین انجام بازی های بومی و محلی به نوعی پویایی و تحرک را برای شهروندان و روستاییان به ارمغان می آورد"

خبرگزاری کردپرس _ علی رغم سلطه و چیرگی دنیای مجازی و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی ایام شیوع کرونا، بازی های محلی در تناسب با زیست معیشت جوامع محلی در فصولی نظیر پاییز و زمستان در شهرها و روستاهای کشور هنور طرفداران خاص خود را داراست.

طراوت و شادابی ناشی از تعامل و کنشگری مردم در حین انجام چنین بازی هایی به نوعی پویایی و تحرک را برای شهروندان و روستاییان به ارمغان می آورد چرا که با وجود فقدان زیرساخت های مناسب فیزیکی و مدیریتی جهت برگزاری پرشور این بازی ها در بافت شهر و روستا، علاقمندان خودجوش این چالش ها را رفع نموده و علاوه بر برگزاری آن در محیط خانوادگی،گاها دامنه نفوذ آن را به فضاهای شهری و روستایی می کشانند و به نوعی بستر رویش فرصت های توسعه را فراهم می سازند.

ضرورت سازماندهی و مدیریت چنین فرصت هایی برای متولیان امور زمانی مضاعف می گردد که امکان برگزاری مسابقات و جشنوارهایی هدفمند را در بین سنین مختلف ذینفعان و در مناطق جغرافیایی شاخص این بازی های بومی و محلی تدارک دید و با این رویکرد  زمینه شکوفایی و ترویج گردشگری مبتنی بر بازی های مذکور را با رویکرد برندسازی منطقه ای بازی های موجود رونق بخشید و چالش ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از  بی توجهی نسبت به ساماندهی آن را تعدیل و مدیریت نمود. 

از جمله کارکردهای بازی های مذکور، ارتقای مهارت های دست ورزی،مشارکت پذیری، حل مساله و تعاملات اجتماعی و تقویت شادابی کودکان است در عین حال اهمیت خاص این بازی ها، زمانی آشکار می گردد که در جوار پتانسیل ها و ظرفیت های متعدد گردشگری تاریخی، طبیعت گردی شهری و روستایی و ... ضمن احیای فرهنگ شفاهی و دانش بومی حلقه های مفقوده زنجیره ارزش خدمات گردشگری را در مناطق هدف با مدیریت این بازی ها ترمیم و تکمیل نمود و عناصر زیست بوم گردشگری منطقه ای را با بازی های مذکور جذاب و متنوع تر نمود تا ماندگاری گردشگر در این زیست بوم ها تثبیت و رونق اقتصادی مناطق هدف بازی های بومی و محلی بیشتر گردد.  

*پژوهشگر و مشاور توان افزایی جوامع محلی