کرونا و نقش مردان در حفاظت از سلامت خانواده/ سپیده غلامی
سرویس آذربایجان غربی- سپیده غلامی، کارشناس برنامه میانسالان معاونت بهداشت می نویسد: بر اساس اطلاعات تفكيک جنسي گزارش شده از 41 كشور، اگرچه تعداد موارد قطعي ابتلا به كوويد در بين زنان و مردان تفاوت چنداني ندارد، اما مردان بيش از زنان از اين عفونت فوت كرده، و نسبت كشندگي در مردان 2.4 برابر بيش از زنان است.

در تمامي گروه هاي سني، مردان، ميزان مرگ و مير بالاتري داشته اند بطوريكه 70 درصد موارد مرگ در مردان ديده شده بود. علت اين تفاوت را بايد در مجموعه اي از تفاوت هاي بيولوژيک، رفتاري و رواني اجتماعي دانست.

در کنار تفاوتهاي بيولوژيک، تفاوتهاي رفتاري و رواني اجتماعي نيز بر ابتلا به كوويد تاثير دارد. مطالعات انجام شده برروي موج اول همه گيري در امريكا و تفاوت هاي دو جنس نشان داد كه شدت خطر ادارک شده پاندمي كوويد دربين مردان كمتر از زنان بوده و لذا اقدام به رفتارهاي حفاظت نشده نظير حضور در اجتماع و پرهيز نكردن از تماس فيزيكي در بين مردان بيشتر است.

علاوه بر آن در اغلب كشورها رفتارهايي نظير مصرف الكل و دخانيات در آقايان شايعتر است. همينطور رفتارهايي نظير دست شستن، فاصله گذاري اجتماعي، پوشيدن ماسک، مراجعه براي دريافت خدمات در بين آقايان نسبت به خانم ها كمتر می باشد. بسياري از مردان براي اينكه ترس خود نسبت به بيماري را نشان ندهند، از پوشيدن ماسک و ساير رفتارهاي حفاظت كننده پرهيزميكنند.

بنا بر توضيحات بالا به نظر مي رسد مسئوليت مردان در حفاظت از سلامت خانواده در همه گيري كرونا بسيار مهم و قابل توجه است لذا به نظر مي رسد ترويج و آموزش مفاهيم خود مراقبتي در مردان براي حفظ سلامت خانواده بسيار قابل توجه است.

خود مراقبتي رفتاري است اكتسابي، آگاهانه و هدف دار كه فرد از دانش، مهارت، و توان خود به عنوان يک منبع استفاده ميكند تا به طور مستقل از سلامت خود، فرزندان و خانواده مراقبت كند. ولي گاهي به دوستان، همسايگان، هم محله ايها و همشهريان نيز گسترش مي يابد. خود مراقبتي، فعاليتي است كه مردم براي حفظ سلامت و برآورده كردن نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي خود انجام داده و بوسيله آن از بيماري ها يا حوادث پيشگيري و از سلامت خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان، حفاظت مي كنند.

خودمراقبتي كم هزينه ترين و پرسود ترين اقدام براي ارتقاء سلامت است .بحث خود مراقبتي در شرايط كنوني با توجه به شيوع ويروس جهش يافته ي جديد ( نوع انگليسي)كه داراي ميزان سرايت بيشتر( 30  درصد بيش از نوع قبلي است ) و كشندگي بيشتر داراي اهميت بسيار است . تازماني كه خطر انتقال كاهش نيابد مراقبت از خود به عنوان اصلي ترين روش براي مقابله با بيماري است.

اگر براي شكست اين ويروس جدي هستيم، مردان بايد سلامتي خود و خانواده خود را ارتقا بخشيده تا بتوانند به پیشرفت و محافظت از سلامت خانواده و دیگران ادامه دهند.