نچیروان بارزانی: آماده ایم گفتگویی جدی را برای تصحیح پروسه سیاسی عراق آغاز کنیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان طی مراسم در مراسم بزرگداشت روز شهید و سالگرد شهادت آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در اربیل، تاکید کرد کە اقلیم برای آغاز گفتگویی جدی بە منظور تصحیح پروسە سیاسی عراق آمادە است.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، امروز یک شنبه 3 اسفند / 21 فوریه، در مراسم بزرگداشت روز شهید و سالگرد شهادت آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در اربیل کە با حضور عمار حکیم رهبر جریان الحکمه ملی عراق برگزار شد؛ تاکید کرد کە مشکل و معضل هیچ یک از طیف های مختلف عراق موجب موفقیت و پیشرفت دیگر طیف ها نمی شود و  مشکل اصلی عراق از زمان تاسیس این کشور، فقدان شراکت واقعی همه طیف ها و جریان های مختلف در ادارە امور کشور بودە است.

وی با تاکید بر اینکە پروسە سیاسی عراق نیز بە تصحیح دارد، گفت کە اقلیم برای آغاز گفتگویی جدی با عراق بە منظور تصحیح پروسە سیاسی و ادارە کشور آماده است و از همه جریان های عراقی می خواهد برای آغاز این روند اقدام کنند.

بارزانی خاطر نشان ساخت کە شیعیان و سنی های عراق می دانند کە بدون یکدیگر و بدون کردها قادر بە ایجاد توازن در کشور نیستند و بە همین دلیل مشارکت همه طرف ها درادارە کشور تنها راه برای ادارە موفق کشور است

 بارزانی گفت کە اقلیم کردستان بخشی از عراق است و پیشرفت و آبادانی اقلیم برای همه عراقی ها است، همان گونە کە موفقیت و ۆپیشرفت اربیل،  پیشرفت اقلیم نیز می باشد.