مسرور بارزانی: اقلیم کردستان عامل ثبات در عراق است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد کە اقلیم همیشە عامل ثبات در عراق بودە و برای حل همه مشکلات بادولت مرکزی در چارچوب قانون اساسی آمادە است.

به گزارش کردپرس،  امروز یک شنبه 3 اسفند / 21 فوریه، مسرور بارزانی رئیس اقلیم کردستان در مراسم بزرگداشت روز شهید و سالگرد شهادت آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در اربیل کە با حضور عمار حکیم رهبر جریان الحکمه ملی عراق برگزار شد؛ گفت کە عراق دچار مشکلات عدیدە ای است و نظام سیاسی و حکمرانی آن نیز بە بازنگری اساسی و احترام بە خواست و حقوق طیف های مختلف این کشور و در نظر گرفتن اصول توازن، شراکت و توافق دارد.

همچنین اشارە کرد کە در این مسیر باید صدها هزار قربانی کردها در راه مبارزە با دیکتاتوری و بنیان نهادن عراق نوین در نظر گرفتە شدە و مشکلات میان اربیل و بغداد در چارچوب قانون اساسی و احترام بە ساختار اقلیم حل شود.

وی با اشارە بە اینکە اقلیم کردستان همیشە عامل ثبات در عراق بودە و باید احزاب و جریان های عراقی تقویت سیاسی و اقتصادی اقلیم را بە معنای تقویت عراق بدانند، آمادگی اقلیم را برای حل همه مشکلات با بغداد از جملە معضل حقوق کارمندان و سهم بودجە، اجرای مادە 140 قانون اساسی برای تعیین تکلیف مناطق مورد مناقشە،مسائل مربوط بە نفت و گاز و نیروهای پیشمرگ در چارچوب قانون اساسی اعلام کرد.