استاندار سلیمانیه: امروز محموله واکسن کرونا وارد اقلیم کردستان می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- استاندار سلیمانیە اعلام کرد کە امروز اولین محمولە واکسن کرونا وارد اقلیم کردستان شدە و بە زودی بە گروه های اولویت دار تزریق می شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از ویستگە نیوز، هوال ابوبکر استاندار سلیمانیە اعلام کرد کە امروز دوشنبە 11 اسفند / 1 مارس، اولین محمولە واکسن کرونا کە شامل 110 هزار دوز واکسن است وارد اقلیم کردستان می شود.

هیرش سلیم معاونت امور بهداشت و درمان سلیمانیە نیز اعلام کرد کە واکسن ابتدا بە گروه های اولویت دار از جملە کادر درمان و سپس بە افراد دارای بیماری های خاص تزریق می شود.

از سوی دیگر خالص قادر مدیر کل وزارت بهداشت اقلیم نیز اعلام کردە کە سهم اقلیم از محمولە واکسن کرونا کە وارد عراق شدە، 300 هزار دوز است و ابتدا بە کادر درمان و نیروهای امنیتی و سپس بە بیماران خاص تزریق می شود.