اقلیم کردستان مانند گذشته مرکز همزیستی و تکثرگرایی باقی میماند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اتحادیه علمای دینی مسلمان اقلیم کردستان،. در استقبال از پاپ فرانسیس در اربیل، اعلام کرد که استقبال عملای دینی مسلمان از پاپ نشانه حمایت آنان از همزیستی مسالمت آمیز همه طیف ها است و اقلیم مانند گذشته مرکز همزیستی مسالمت آمیز و تکثر گرایی باقی می ماند.

به گزارش کردپرس، عبدالله ملا سعید ویسی روحانی مسلمان و رئیس اتحادیه علمای دینی اقلیم کردستان در مراسم استقبال از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در اربیل، اعلام کرد که حضور علمای دینی مسلمان در این استقبال نشانه حمایت آنان از همزیستی مسالمت آمیز و تکثر گرایی در اقلیم است.

وی با اشاره به اینکه علمای دینی مسلم،ان به همزیستی مسالمت آمیز گروه های دینی و قومی در کنار یکدیگر باور دارند، گفت که اقلیم در طول تاریخ محل همزیستی مسالمت آمیز و تکثر گرایی بوده و در دیدار با پاپ به وی اطمینان خاطر داده اند که در آینده نیز اقلیم به همین صورت باقی مانده و روحانیون نیز نقش مهمی در این مورد ایفا کرده و مرازک دینی مردم را به همزیستی و پذیرش همه طیف ها تشویق می کنند.

همچنین تاکید کرد که دوران حذف دیگران و تفاوت ها به سر آمده و اکنون دوران همزیستی و پذیرش یکدیگر است.