CHP نزدیک ترین حزب به HDP است
سرویس ترکیه - از بین طرفداران احزاب دیگر، کسانی که ممکن است به HDP رای بدهند بیشتر در بین طرفداران CHP هستند.

به گزارش کردپرس، اوزر سنجار بنیانگذار شرکت تحقیقاتی متروپل (MetroPOLL) ، نتایج اخیر ترین نظرسنجی را که در ماه فوریه با شرکت ۵ هزار و ۱۳۳ نفر انجام شد، در حساب توئیتر خود منتشر کرد.
بر اساس گزارش روزنامه سوزجو در این نظرسنجی، به این پرسش که "آیا حزبی سیاسی وجود دارد که هرگز به آن رأی ندهید؟ اگر بله ، کدام یک؟ " پاسخ داده شد.
بر این اساس ۳۰.۹ درصد اعضای حزب عدالت و توسعه(AKP) گفتند که به حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، و ۳۸.۵ درصد به حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) رأی نخواهند داد.

۶۰.۴ درصد رای دهندگان به CHP و ۴۷.۸ درصد رای دهندگان به HDP اظهار داشتند كه هرگز به حزب عدالت و توسعه رأی نخواهند داد.

بیشترین فاصله رای دهندگان از HDP به ترتیب شامل طرفداران MHP ، آک پارتی، سعادت پارتی، حزب آینده، دوا و در آخر طرفداران CHP هستند. بنابراین از بین طرفداران احزاب دیگر کسانی که ممکن است به HDP رای بدهند بیشتر در بین طرفداران CHP هستند.   

بر اساس گزارش نشریه دیکن از این نظرسنجی نتایج پاسخ به پرسش "آیا حزب سیاسی ای وجود دارد که هرگز به آن رأی ندهید؟" اینگونه طبقه بندی شد.

در حالی که میزان طرفداران CHP که هرگز به آک پارتی رای نمی دهند ۶۰.۴ است، ۳۰ درصد از رای دهندگان به حزب عدالت و توسعه پاسخ دادند که "من هرگز به CHP رای نمی دهم". میزان رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه که گفته اند هرگز به حزب حزب خوب رأی نخواهند داد یک درصد است.

در حالی که ۶.۵ درصد از رای دهندگان MHP اعلام کردند که به حزب عدالت و توسعه رأی نخواهند داد، میزان کسانی که می گفتند به حزب خوب رأی نخواهند داد ۰.۹ یعنی کمتر از یک درصد اعلام شده.