کوچ بزرگ کردهای عراق در سال 1991 میلادی در پی حمله گسترده ارتش بعث صدام
سرویس عراق و اقلیم کردستان- کردهای عراق در سال 1991 پس از قیام بزرگ گستردە خود با حملە گستردە ارتش رژیم بعث صدامی روبرو شدە و طی کوچ بزرگ خود بە ترکیه و ایران پناه بردند.

بە گزارش کردپرس،پس از قیام گستردە کردهای عراق در ماه مارس سال 1991 و بیرون راندن نیروهای بعثی از شهرهای کردنشین و کرکوک، ارتش بعث حملە خشونت باری را بە مناطق کردنشین آغاز کردە و  کوچ بزرگ کردهای عراق کە با مصائب و تلفات بسیار همراه بود، در پی این حملە صورت گرفت.