دولت کنونی اقلیم کردستان طی 20 ماه فعالیت 41 درصد حقوق کارمندان را پرداخت نکرده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دولت کنونی اقلیم کردستان متشکل از سه حزب اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و حزب دمکرات (پارتی) طی 20 ماه فعالیت خود، 41 درصد از حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را پرداخت نکرده است.

به گزارش کردپرس، سایت خبری درو میدیا در گزارشی به بررسی عملکرد دولت کنونی اقلیم کردستان در زمینه پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم پرداخته است.

در این گزارش آمده کابینه نهم که ساختار اصلی بدنه آن را حزب دمکرات کردستان تشکیل داده و اتحاد میهنی و جنبش تغییر نیز بنا به تعداد کرسی های خود در پارلمان کردستان، در مناصب وزارتی آن سهیم هستند، طی 20 ماه فعالیت خود، فقط  حقوق 6 ماه را به صورت کامل به حقوق بگیران و کارمندان پرداخت کرده و حقوق 7 ماه کلا پرداخت نشده و 7 ماه نیز حقوق با کاهش و به صورت ناکامل پرداخت شده است.

طی این 20 ماه می بایست دولت اقلیم در مجموع  17 تریلیون و 880 میلیارد دینار را به حقوق بگیران پرداخت می کرد، اما در کل 7 تریلیون و 417 دینار یعنی معادل 41 درصد حقوق را پرداخت نکرده و حقوق بگیران فقط 10 تریلیون و 463 میلیارد دینار معادل 59 درصد از کل حقوق را دریافت کردند.

حقوق ماه های آتی نیز با کاهش 21 درصدی پرداخت شده و فقط یک ماه با 18 درصد کاهش پرداخت شد.

فقط حقوق ماه های 8، 9، 10، 11، 12 سال  2019 و اولین ماه از سال 2020 بدون کاهش و به صورت کامل به حقوق بگیران داده شده و بودجه لازم برای پرداخت کامل حقوق به کارمندان اقلیم در هر ماه 894 میلیارد دینار بودە، اما بودجه پرداخت حقوق با کاهش 727 میلیارد دینار است.

همچنین اشاره شده که دولت کنونی به نخست وزیری مسرور بارزانی پرداخت حقوق ماه 7 از سال 2019 میلادی را جزو مسئولیت خود ندانسته و پرداخت آن را جزو مسئولیت و وظایف دولت پیش از خود به نخست وزیری نچیروان بارزانی اعلام کرده است.

دولت کنونی زیر بار قبول مسئولیت حقوق های پرداخت نشده به کارمندان و حقوق بگیران در دولت پیش از خود نیست که به عنوان پس انداز حقوق از حقوق پرداختی به آنان کاسته شده و دولت آن را بدهی خود به کارمندان عنوان کرده بود و دولت کنونی خود نیز دربارە پرداخت حقوق  تاکید می کند حقوق را بر اساس میزان دریافت ها و منابع مالی خود پرداخت می کند .

همچنین اشاره شده که کابینه نچیروان بارزانی نیز در چهار سال فعالیت خود حقوق کامل 12 ماه حقوق بگیران را پرداخت نکرده و حقوق 34 ماه نیز با کاهش که پس انداز خوانده می شد، به آنان داده شد و 13 میلیون دینار حقوق پرداخت نشده کارمندان در دولت نچیروان بارزانی به عنوان بدهی این دولت باقی مانده است.

در همین حال دولت اقلیم با وجود افزایش نرخ نفت از بشکه ای 30 دلار به 63 دلار دلار رسیده، هنوز بە کاهش حقوق پرداختی ادامە دادە و تاکید می کند حقوق بر اساس میزان درآمدها پرداخت می شود و این در حالی است کە بهای دلار در مقابل دینار از 120 دینار به 147 دینار برای هر 100 دلار، افزایش یافته و دولت نیز درآمدهای نفتی را به دلار دریافت کرده و حقوق را به دینار پرداخت می کند و از سوی دیگر با دولت عراق در بودجه 2021 به توافق رسیده است.