انفال؛ عملیات نسل کشی کردها توسط رژیم بعث صدام
سرویس عراق و اقلیم کردستان- امروز سی و سە سال از آغاز عملیات انفال و نسل کشی گستردە کردها در تمام مناطق کردنشین عراق توسط رژیم بعث صدام می گذرد.

بە گزارش کردپرس، سی و سە سال پیش و در چنین روزی رژیم بعث صدام عملیات خشونت آمیز و مرگبار انفال علیە کردهای این کشور را آغاز کرد کە طی هشت مرحلە دهشتناک و مرگبار آن، هزاران روستای کردنشین با خاک یکسان شدە و بیش از 180 هزار نفر مفقود الاثر شدند کە بیشتر آنان پس از قتل عام در گورهای جمعی بە ویژە در مناطق جنوبی عراق مدفون شدند.

پس از سقوط رژیم بعث شماری از این گورها و مدارک مربوط بە نسل کشی کردها و قتل عام دە ها هزار زن و کودک در مناطق مختلف از جملە در بیابان های سماوە در جنوب عراق کشف شدە است.