دبیرکل حزب سوسیالیست کردستان: دولت عراق بر ضد کردها است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر کل حزب سوسیال دمکرات کردستان در واکنش بە حملە پهپادی بە فرودگاه اربیل، گفت کە حاکمان اقلیم باید صراحتا بە مردم اعلام کنند کە دولت مرکزی عراق بر ضد کردها است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، محمد حاجی محمود دبیر حزب سوسیال دمکرات کردستان در واکنش بە بە حملە پهپادی هفتە گذشتە بە فرودگاه بین المللی اربیل، اعلام کرد کە از نظر وی، بدون تردید این حملە خارج از نیروهای مسلح عراقی نبودە است.

وی افزود:" از حاکمان اقلیم کردستان درخواست می کنم، بدون شرم و واهمە بە افکار عمومی و مردم اقلیم، اعلام کنند کە دولت مرکزی عراق بر ضد کردها است."

همچنین گفت کە تلاش هایی تحریک آمیز برای ایجاد آشوب و مشکل در اقلیم کردستان در جریان است و تاکید کرد بە باور وی، چیزی بە نام همزیستی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق باقی نماندە و باید کردها روابط خود و بغداد را مورد بازنگری قرار دهند.

این اظهارات در حالی است کە دولت مرکزی عراق، حملە پهپادی بە اربیل را محکوم کردە و مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، دستور آغاز تحقیقات فوری در مورد این حملە را صادر کردە است.