شلیک دو فروند کاتیوشا به کفری در دیالی عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان – دو فروند موشک کاتیوشا بە شهر کفری از توابع استان نینوا در عراق شلیک شد.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی روداو گزارش داد امشب (یکشنبە 29 فروردین 1400) دو فروند موشک کاتیوشا بە شهر کفری اصابت کردە است.
سیروان شکور فرماندار کفری ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە این حملە خسارات جانی و مالی بە دنبال نداشتە است.
وی اشارە کرد کە یکی از کاتیوشاها در محلە امام محمد فرود آمدە و  کاتیوشای دیگر بە بازار شهر اصابت کردە است.
فرماندار کفری اعلام کرد نیروهای امنیتی مشغول انجام تحقیقات در بارە این حملە هستند.