حامی کردهای سوریه فرانسه و آمریکا نیستند، ترکیه است
سرویس ترکیه – رئیس حزب آینده ترکیه در اظهاراتی ترکیه را حامی اصلی کردهای سوریه معرفی کرد.

به گزارش کردپرس، احمد داوود اوغلو، رئیس حزب آینده ترکیه در اظهاراتی با اشاره به کردهای سوریه تأکید کرد: «حامی کردهای سوریه نه آمریکا است و نه فرانسه. هر زمانی که کردهای سوریه با مشکلی روبه رو شوند تنها حامی آنها برای رفع این مشکل ترکیه است. ما مبجور هستیم که روابط و ارتباطاتمان را یک بار دیگر با کردهای سوریه برقرار سازیم و آنان را از وضعیت یک کارت بازی، از یک طرف برای گروه های تروریستی و از طرف دیگر برای کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و حتی روسیه، خارج کنیم».

به نوشته روزنامه ینی چاغ، داوود اوغلو در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: «آن خویشاوندان ما (اشاره به کردهای سوریه) در همه ادوار تاریخ تقدیر خود را وابسته به آناتولی تأسیس کرده اند. ما به عنوان حزب آینده هیچ تفاوتی میان کردها و ترکمن ها قائل نیستیم».

 

کد خبرنگار: 30102