ارتش ترکیه بار دیگر استان دهوک اقلیم کردستان را بمباران کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- ارتش ترکیه بار دیگر منطقە گَلی هسپا از توابع استان دهوک را بە شدت بمباران کرد.

بە گزارش کردپرس، لحظاتی پیش شبکە تلویزیونی روداو، در خبری فوری گزارش داد کە سربست صبری بخشدار منطقە کانی ماسی از توابع استان دهوک اقلیم کردستان از بمباران شدید منطقە توسط ارتش ترکیه خبر دادە است.

بر اساس خبر؛ منطقە گَلی هسپا در نزدیکی روستای بازە در کانی ماسی بە شدت هدف قرار گرفتە شدە و آتش سوزی وسیعی منطقە زناری کیستە روی دادە است.

هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این حملە خبری در دست نیست.

ارتش ترکیه در هفتە های اخیر، عملیات نظامی سنگینی را از زمین و هوا علیە مناطق بسیاری در اقلیم کردستان و بە ویژە استان دهوک آغاز کردە و طی این عملیات این مناطق هدف بمباران و آتش شدید توپخانە قرار گرفتە و نظامیان این کشور در چند نقطە استراتژیک مستقر شدە اند و درگیری های شدیدی میان آنان و نیروهای پ.ک.ک، در این مناطق درگرفتە است.