چه کسی می تواند در اندازه ایران مقتدرظاهر شود؟
سرویس ایران- اقتدار واژه ای است که غرور هر فردی که واجد آن باشد را تحریک کرده و توان انجام هرکاری را به آدمی القا می کند حال اگر این واژه به جمع یا گروهی اطلاق شود قدرت مضاعف می گردد و اگر این واژه به کشوری تعمیم داده شود، می تواند علاوه بر آسایش عمومی ، امنیت بیرونی را نیز برای ملتی به ارمغان بیاورد.

کُرد پرس- اقتدار در اندازه ملی مستلزم فعال سازی بسیاری از مولفه های تولید قدرت ازجمله اقتصاد و فرهنگ و قدرت بازدارندگی برانگیزاننده و سرمایه های انسانی از جمله نیروی جوان کارآمد با بنیان های علمی نوین می باشد. در سال های اخیر همه ظرفیت ایران برای  حراست از منافع ملی یکدست پای کار نیامده است،  به همین خاطر برخی مواضع با نقصان همراه بوده است. نمونه اتفاق ملی که توانست قدرت نظام سلطه را به کرنش دربرابر ایران  وا دارد ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم و محاصره اقتصادی بود که با وجود بستن تمام راه های تامین مایحتاج عمومی مردم؛ بازهم ایران تمام قد ایستاد.

 آنجا که مقاومت اعتقادی بود سرفرازانه بیرون آمدیم، به اذعان همه کسانی که حربه تحریم رعشه بر اندامشان انداخته بود در جاهایی که خود اتکایی و تولید داخلی را باور کردیم پیشرفت های خوبی نصیب مردم و کشور گردید و بیشترین ضربه از جایی وارد شد که همت و قدرت خود را نادیده یا کم اهمیت تصور کردیم.

 حال در آستانه یک انتخاب بزرگ از بین گزینه های مطرح قرار گرفته ایم. قطعا مردم تجربه چندین ساله را مدنظر داشته اند و از بین گزینه های مطرح به آنکه بیشتر بتواند اقتدار و عزت ایران را در صحنه های بین المللی بازیابد اقبال نشان خواهند داد. دولت دیپلمات ها با همه تجاربی که در خود سراغ داشتند نتوانستند اقتداری در شان ملت ایران به وجود بیارند اقتدار مولفه ای چند بعدی است که بُعد اصلی آن تعصبات ملی در پشتیبانی از حاکمیت ملی می باشد.  تعصبی عقلانی و به دور از احساسات زود گذر سیاسی که مردم را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود نداند بلکه درک صحیحی از مسائل داخل و خارج و نیازمندی های منافع ملی داشته باشد.

 همه کسانی که خود را درقضاوت مردم قرار داده اند هرکدام به نوعی درطول چندین سال گذشته درمعرض داوری عموم قرار گرفته اند و بعضا هرکدام نمایندگی جناحی سیاسی را درکارنامه خود دارا هستند و نیازی به معرفی ندارند. بنابراین مردم به هوایی تازه با روحیه ای متفاوت از گذشته وگذشته ها نیاز دارند تا نسل جدید بتواند با استفاده از بسترهای موجود به رشد و بالندگی دست یابد. اقتدار ملی در گرو همراهی همه نیروهای حوزه میدان عمل در  میدان های تلاش داخلی و همت بیرونی می باشد