عادی سازی تردد میان اقلیم کردستان و استان های عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت امور داخلی کردستان تصمیم بە رفع محدودیت و عادی سازی ترد، میان اقلیم و استان های عراق گرفت.

بە گزارش کردپرس، وزارت امورداخلی اقلیم کردستان در اطلاعیە ای از رفع محدودیت تردد میان اقلیم و استان های عراق خبر داد.

بر اساس این اطلاعیە محدودیت هایی کە برای مقابلە با شیوع کرونا، در تردد میان اقلیم و استان های عراق تعیین شدە بود؛ کاملا لغو شدە و رفت و آمد میان استان های عراق و اقلیم، با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی، عادی می شود.

دولت اقلیم در راستای مقابلە با شیوع کرونا، اقدام بە وضع ممنوعیت و محدودیت تردد میان اقلیم و استان های عراق کردە و چندین دورە نیز محدودیت تردد میان استان ها و شهرهای اقلیم نیز اعمال شد.

طی دو هفتە گذشتە روند ابتلا بە کرونا در اقلیم کردستان سیری نزولی داشتە و موارد ابتلای روزانە از 1 هزار و 200 مورد در روز، بە کمتر از 500 مورد کاهش یافتە است.