ترجمه ايتاليايي شعری از استاد پرتو كرمانشاهي / پروفسور سيامك گوران
سرویس کرمانشاه - پروفسور سیامک گوران استاد موسیقی دانشگاه رم یکی از اشعار معروف استاد پرتو کرمانشاهی را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده است که در ادامه می خوانید:

خبرگزاری کردپرس _

ار شوی در وابكید و بیده مهمانم چه بود

سر بنیده سینه م و دس و سر شانم چه بود

وابكیمن خوش خوشك یی شیشه لو بد مصوه

ساقیم بید و بنیدن سر وداوانم چه بود

من كه گیان و عمر و مالم چی وتالان چوت

كفر زلفت ار بویدن دین و ایمانم چه بود

هر چمانیگ مردمه ار یی كرت سوزم بكی

لیموم سیفم شمامه باخ و بوسانم چه بود

شون كی بگرم له ای ظلماته مینه كی بكم

ار تو بیده خضر ریم و آو حیوانم چه بود

وخت خفتن ار بچی پرتو چه خاكی كیده سر

ار بمینی هم ، نیذانم دردته گیانم چه بود

«پرتو کرمانشاهی»

 

OSPITE DESIDERATO

Se una notte apri la porta e mio ospite diventi, che succede?

Se appoggi la testa sul mio petto e la mano sulla mia spalla, che succede?

Stappiamo gioiosi una bottiglia di quel vino dannato, diventa mio coppiere e metti sulla mia spalla la tua mano, che succede?

Sono diventato il giardiniere della tua bellezza, e come un tralcio di vite si è piegata la mia schiena, se nella tua mano prendi la mia mano, luce dei miei occhi, che succede?

Io che l'anima, la vita e ogni ricchezza ho ceduto all'asta per i tuoi occhi, se il peccato dei tuoi capelli diventa la mia fede, che succede?

Poiché sono morto, se una volta mi annaffiassi e mi rendessi il verde della vita, mia mela, limone del mio frutteto, shamam del mio orto, che succede?

In mezzo a questa folla chi devo cercare, in questo buio pesto chi devo trovare? E se tu diventi guida e acqua di vita eterna, che succede?

Nel momento di dormire, se tu vai via, Parto dove sbatte la testa? E se pure rimani, anima mia io, non so, che succede?

Maestro Parto Kermashai

Traduzione del professor Siamak Guran