اقلیم کردستان با سه مشکل مهم، ترور، بحران اقتصادی و شیوع کرونا مواجه است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیە میهنی کردستان اعلام کرد کە ترور، بحران اقتصادی و شیوع کرونا سە مشکل اساسی در اقلیم کردستان است و گفت کە اتحادیە میهنی تقویت جایگاه اقلیم را در گرو بهبود روابط با بغداد می داند.

بە گزارش کردپرس، سعدی احمد پیرە در دیدار با آراکاوا میکیهیرو  سرکنسول ژاپن در اقلیم کردستان، دربارە روابط اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کردستان، گفت کە این دو حزب بە عنوان احزاب اصلی اقلیم محسوب شدە و حضور آنان در دولت و حاکمیت اقلیم موجب پیشرفت و تقویت اقلیم می شود و بە همکاری با یکدیگر ادامە می دهند و اختلافات میان آنان نیز عادی بودە و بە اختلاف نظر های میان احزاب سیاسی و  تفاوت جهان بینی های میان آنان دربارە حاکمیت و مسائل حاکمیتی،  بر می گردد.

عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان افزودکە این احزب تقویت جایگاه اقلیم را در گرو تقویت و بهبود روابط با بغداد می داند، اما بە نظر می رسد کە حزب دمکرات اهمیت چندانی بە تقویت این روابط نمیدهد.

وی خاطر نشان ساخت کە اتحادیە میهنی بر این باور است کە سە مشکل مهم در اقلیم کردستان وجود دارد کە مهمترین آن معضل ترور است کە اقلیم در خاک خود با آن مقابلە می کند، اما کشوری مانند ژاپن، برای اینکە ترور بە شهرهای بزرگ آن نرسد، باید با این پدیدە در همین جا و در اقلیم مقابلە کند و در عین حال مبارزە با ترور نیازمند حمایتهای نظامی و لجستیکی است و باید دستگاه های اطلاعاتی و رسانە ای و پژوهشی ژاپن در روند مبارزە با ترور و منابع ایدئولوژیک آنان تلاش کنند.

وی شیوع ویروس کرونا را دومین مشکل در اقلیم خواند و افزود بحران اقتصادی سومین مشکل اساسی است و گفت کە اقلیم دارای منابع طبیعی غنی است و کمک کشورهای دیگر بە اقلیم در واقع نوعی تولید و سرمایە گذاری محسوب می شود.

سعدی احمد پیرە تاکید کرد کە اقلیم دارای ظرفیت بالقوە کشاورزی و معدنی و نفتی است و ژاپن می تواند از این ظرفیت ها بهرە بگیرد، زیرا اقلیم خود تجربە ای در نظام حاکمیتی پارلمانی و چندحزبی ندارد و سال ها تحت نظامی دیکتاتوری بودە و هنوز تا رسیدن بە دمکراسی و حل مشکلات، راه درازی در پیش دارد.