دوشنبه 2 خرداد 1401
اخبار ویژه :
رنج کولبری و فریاد صخره ها

کولبران کردستان؛ رنج معاش را استواربه دوش می کشند تا همچون کوه های سر به فلک کشیده دیارشان غرورمند و ایستاده، مردانگی را به پهنای سیروان فریاد کشیده باشند

شناسه فیلم :

160

تاریخ انتشار :

شنبه 16 بهمن 1400

به اشتراک بگذارید :