سه شنبه 7 تیر 1401
اخبار ویژه :
رنج کولبری و فریاد صخره ها

کولبران کردستان؛ رنج معاش را استواربه دوش می کشند تا همچون کوه های سر به فلک کشیده دیارشان غرورمند و ایستاده، مردانگی را به پهنای سیروان فریاد کشیده باشند